İşbu şartname kapsamında adı geçen üye , DAS - Club üyelik sistemine dahil olan ve bu platformu kullanan gerçek veya tüzel kiþileri; DAS - Akademie ise Þair Eþref Bulv. 1371 Sok. No: 5 Alkan Ýþhaný Kat: 4-5-6Çankaya / ÝZMÝR adresinde faaliyet gösteren Özel Alman Dil Hiz. Eðt. Ter. Tic. Ltd. Þti.' ni temsil etmektedir.

DAS - Akademie' ye ait olan bütün internet sitelerinde sunulan hizmetlerin tüm hakları DAS Akademie' ye ait olup, burada kullanılan unsurlardan hiçbirisi DAS AKADEMIE 'nin yazýlý izni olmaksýzýn kopyalanamaz, taklit edilemez ve hangi amaçla olursa olsun kullanýlamaz.

DAS - Club, üyelik sistemi ile çalışan bir ortak platformdur. DAS - Club' e üye olmak için, söz konusu internet sitesindeki ilgili kısma girerek, "DAS - Club Üye başvuru Formu" nun tam ve doðru olarak doldurulmasý gerekmektedir. Yanlýþ verilen bilgilerden doðabilecek her türlü durumda, mesuliyet üyeye ait olacaktýr.

DAS - Akademie, başvuru formunun doldurulmasýndan itibaren, gerekli olan incelemeyi yapacak ve üye olmasında sakýnca görmediði kişilerin üyeliklerini kabul ettiðini bildirir bir yazýyý, adaylarýn e-mail adreslerine gönderecektir. DAS - Akademie, istediği kişilerin üyeliğini kabul edip etmeme ve kabul edilmeyen adaylara gerekçe sunup sunmama hakkını saklı tutar.

DAS - Akademie, istediği zaman DAS - Club sisteminde deðiþiklik yapma ve gerekli gördüðü takdirde de sona erdirme hakkını saklı tutar.

DAS - Akademie, "DAS - Club" üyesi olan bir kiþinin üyeliğini, gerekli gördüðü takdirde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın iptal edebilir. Bu durumda herhangi bir gerekçenin gösterilmesi zorunlu deðildir.

Sitenin ilgili bölümlerinde yer alan ve üyelerin de iştirakleri ile oluþan kısımlarda yazılanlardan, o metnin yazarı sorumludur. DAS - Akademie, kendi oluşturduğu içerik dýþýnda, hiçbir bilgiden ve yazýdan sorumlu tutulamaz. Ayrýca; DAS - Akademie gerekli gördüðü takdirde, yazýlarý yayýnlayýp yayýnlamama hakkını saklı tutar.

DAS - Club üyeliği bu sözleşmenin kabul edildiði tarih itibariyle ücretsiz olup, ileride ücretli üyelik sistemine geçiþ söz konusu olabilecektir. Bu durumda; mevcut üyelere bilgi verilecek ve yeni üyelik þartlarý aktarýlacaktýr. Üyeler kendi istekleri doðrultusunda ücretli üyelik sistemine dahil olup olmamakta serbesttirler.Haber alýnamayan üyelerin üyelikleri iptal edilecek ve üyenin izni olmadan hiç bir surette ücret talep edilmeyecektir.

DAS - Club üyeliği için verilen kişisel bilgiler, üyenin izni alınmaksızın, üçüncü şahıslara aktarılamaz, kullanýlamaz ve duyurulamaz. Ancak; üyelik sistemi dahilinde olup, kişisel olmayan (düþünce, yorum, deneyim, makale, vb.) veriler DAS - Akademie tarafýndan, izne tabi olmaksýzýn kullanýlabilir. DAS - Akademie' nin elinde olmayan kötü niyetli davranýþlar ile ele geçirilen bilgiler ve bu durumdan doðabilecek zararlar için DAS - Akademie sorumlu tutulamaz.

DAS - Akademie, üyelerine ait olan elektronik posta adreslerini, diðer irtibat bilgilerini ve sistem kayıtlarını arşivleyebilecek; ancak hiçbir surette üçüncü şahıslara vermeyecektir. Bununla birlikte; kullanýcýlarýna bilgilendirme amaçlý mailler gönderebilecek ve gerektiðinde kendileri ile irtibata geçebilecektir.

Taraflar; ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların sulhen çözülememesi durumunda, İzmir / Türkiye mahkemelerinin yetkili olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

Üst kısımda yer alan "Kabul Ediyorum" butonuna basarak üyelik talebini dile getiren aday, iþbu şartname içerisindeki tüm koþullarý, hiçbir þüpheye mahal vermeyecek þekilde anladıðýný ve kabul ettiðini beyan etmiþ sayýlýr.